Ouderraad

De ouderraad is een overlegorgaan die bestaat uit ouders van leerlingen. De ouderraad heeft als doel de samenwerking tussen school en gezin te bevorderen. De ouderraad functioneert als gesprekspartner voor de directie over aspecten als identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs. De ouderraad komt minimaal twee keer jaar bij elkaar. De ouderraad is te bereiken via: ouderraad@limes-katwijk.nl.

Medezeggenschapsraad

De leden van de medezeggenschapsraad (MR) van Limes Praktijkonderwijs telt 7 leden. Deze leden vertegenwoordigen de ouders, de leerlingen, het onderwijzend personeel en het onderwijsondersteunend personeel. De MR is de formele gesprekspartner van de directie over het te voeren beleid. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per  schooljaar. Op die vergaderingen worden de voorstellen van de schoolleiding besproken maar wordt ook nagedacht over onderwerpen die de MR zelf inbrengt. De MR is bereikbaar via mr@limes-katwijk.nl.

Leden vanuit Limes Praktijkonderwijs:
– Luuk van der Hoeven
– Don-Ard van den Blink
– Mark Degenkamp
– Coby Kuipers.
Leden vanuit de ouders van leerlingen:
– Mevr. A. Smit.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bespreekt met de directeur-bestuurder vooral onderwerpen die bovenschools geregeld moeten worden. De GMR bestaat uit 12 leden waarvan de helft behoort tot het personeel. De andere 6 leden zijn afkomstig uit de oudergeleding.