Wij hechten een groot belang aan onze kwaliteitszorg. Als Limes Praktijkonderwijs staan wij voor een organisatie die in al haar activiteiten een hoog kwaliteitsniveau nastreeft. Onze kwaliteit wordt regelmatig gemeten door onder andere:

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij voeren jaarlijks en tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder leerlingen en hun ouders. Hierbij maken we gebruik van Kwaliteitsscholen, een instituut waar landelijk een groot deel van de praktijkscholen haar onderzoeken uit laat voeren. Zo is een goede vergelijking tussen de eigen school en het landelijk niveau te maken. Op basis van de resultaten van de onderzoeken worden verbeteringen in de school doorgevoerd.

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart is een site waar scholen hun gegevens en prestaties zichtbaar maken voor ouders en andere belangstellenden. 
Zo kunnen de prestaties van scholen met elkaar vergeleken worden.
 Klik op het logo om het venster van Limes Praktijkonderwijs te openen.
logo-vensters

Klachten

Op Limes Praktijkonderwijs is een klachtenregeling van toepassing. Deze klachtenregeling geldt alleen als men met een klacht nergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Er kunnen zich andere situaties voordoen waarin geen overeenstemming wordt bereikt.
Klachten kunnen gaan over de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.
De klachtenregeling ligt ter inzage bij de administratie. Limes Praktijkonderwijs is aangesloten bij de klachtencommissie van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.
Contact:
Klachtencommissie Christelijk Onderwijs,
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.
Telefoon: 070 386 16 97
E-mail: info@gcbo.nl
website: www.gcbo.nl
Algemeen secretaris is mevr. mr. A.C. Gröllers.

Vertrouwenspersonen

Voor problemen van vertrouwelijke aard kunnen de leerlingen terecht bij een van de vertrouwenspersonen. Deze hoort aan, geeft advies en zoekt – als de leerling dat wil – samen met de leerling naar een oplossing. Voor de meisjes is dat mevrouw M. Simpson en voor de jongens de heer L. van der Hoeven.
Naast een interne vertrouwenspersoon heeft Limes Praktijkonderwijs ook een extern vertrouwenspersoon:
Mevr. dr. J.N. van Kruistum – Belo, huisarts
Jan Tooropstraat 52, 2225 XW Katwijk
Tel. 071 – 4012961
E: jnbelo@gmail.com
Zij onderzoekt alle klachten en begeleidt degene die een klacht heeft ingediend bij de klachtencommissie.

Klokkenluidersregeling

Wij vinden het belangrijk dat werknemers, leerlingen en ouders/verzorgers op adequate en veilige wijze (vermeende) ernstige onregelmatigheden binnen Limes aan de orde kunnen stellen. De klokkenluidersregeling zorgt ervoor dat de klacht correct wordt vastgelegd en dat deze, indien gegrond verklaard, tijdig en passend wordt afgehandeld. Zo kunnen deze, indien gegrond verklaard, klachten tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen.

Klokkenluidersregeling