In het praktijkonderwijs heeft elke leerling een eigen leerroute. Deze leerroute komt in nauw overleg met de leerling en de ouders tot stand. Wij vinden het belangrijk dat school, ouders en leerling samen verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van het talent van de leerling.
Wij gebruiken hiervoor 3 middelen:
1. Rapportfolio
2. Ontwikkel Perspectiefplan (OPP)
3. Individueel Ontwikkelplan (IOP)

Rapportfolio

Tweemaal per jaar wordt het rapportfolio uitgereikt. Het rapportfolio is een evaluatie van de ontwikkeling van de leerling binnen alle vakken.

Ontwikkel Perspectiefplan

Het eerste OPP wordt opgesteld aan de hand van de gegevens van de basisschool, de informatie en inbreng van de ouders en de leerling. In het OPP worden o.a. het uitstroomniveau, de uitstroombestemming, de bevorderende/belemmerende factoren en de onderwijsondersteuningsbehoeften beschreven. Jaarlijks wordt het OPP bijgesteld in overleg met ouders en leerling naar aanleiding van het voortgangsgesprekken.

Individueel Ontwikkelplan

Het  IOP bevat de doelen waaraan gewerkt wordt. Deze doelen worden elke zes weken door de leerling in overleg met de mentor opgesteld. De mentor helpt de leerling om de doelen te kunnen behalen. Het IOP wordt meerdere malen per jaar geëvalueerd en bijgesteld tijdens de IOP gesprekken.

Overgangsnormen

Gedurende het schooljaar verzamelen de leerlingen bewijsstukken voor hun examenmap, zoals toetsresultaten, stageverslagen en werkstukken. Als de examenmap volledig is en er voldoende uren zijn gemaakt, gaan de leerlingen door naar het volgende leerjaar.
Is de examenmap niet helemaal in orde, dan kunnen leerlingen ook onder voorbehoud over gaan. Zij krijgen zo de tijd om hun examenmap alsnog aan te vullen en in orde te maken.

Leerlingportaal/ouderportaal

Het is mogelijk om de cijfers en absentie van uw kind te bekijken via de computer. U kunt met uw inlogcode inloggen via de knop ‘Inloggen’ rechtsboven op deze pagina. Op dit ouderportaal heeft u inzage in de cijferresultaten, het huiswerk en het verzuim.
Leerlingen kunnen ook inloggen in het leerlingportaal. Zij hebben hiervoor hun leerlingnummer en wachtwoord nodig. Ook de leerlingen kunnen inloggen via de knop ‘Inloggen’ rechtsboven op deze pagina.

Ouderinformatieavonden

Bij de  start van het schooljaar is er een algemene informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) waarin we gezamenlijk het schooljaar starten en waarna we per mentorklas praktische informatie verstrekken.
Verder zijn er specifieke informatieavonden voor ouder(s)/verzorger(s), de onderwerpen zijn:
– keuze praktijkvakken voor leerjaar 3;
– keuze uitstroomprofiel voor leerjaar 4/5;
– een jaarlijkse informatieavond over een maatschappelijk onderwerp;
– kijkavonden vanuit het projectonderwijs.

Voortgangsgesprekken

Gedurende het schooljaar worden er driemaal voortgangsgesprekken georganiseerd met de leerling, zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) en de mentor waarin de ontwikkeling van leerling wordt besproken.

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en ouders. De mentor geeft niet alleen les, maar is ook coach en begeleider. Hij houdt de vorderingen van de leerling in de gaten en stuurt bij waar nodig.

Stagecoördinator

Op onze school is stage lopen een belangrijk onderdeel. Deze stages worden voor de leerlingen uitgezocht door de stagecoördinator. Uiteraard houdt hij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de leerlingen.

Extra ondersteuning naar arbeid via de gemeenten (doelgroepregister)

Wanneer een leerling, na vijf jaar onderwijs, niet in staat is het wettelijk minimum loon te verdienen wordt hij/zij geplaatst in het doelgroepregister (participatiewet). De gemeente waarin de leerling woonachtig is, is in principe verantwoordelijk voor dit register. Alle leerlingen vanuit het praktijkonderwijs komen per 1 januari 2017 bij melding zonder keuring in het doelgroepregister.