Limes Praktijkonderwijs kent een intensieve en effectieve leerlingbegeleiding. Het kan zijn dat uw zoon of dochter extra zorg nodig heeft. Goede begeleiding staat hierbij centraal. Onze zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werkster/pubercoach en de dyslexiespecialist bieden de leerling ondersteuning. In overleg met de leerling, de ouders en de mentor (en externe instanties) wordt gezocht naar passende oplossingen.

De zorgcoördinator

Bij sociaal-emotionele leer- of gedragsproblemen kunnen de docenten, de leerlingen en de ouders de zorgcoördinator inschakelen. De zorgcoördinator draagt zorg voor de afstemming van de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Ook coördineert zij de gewenste activiteiten intern en met externen.
Limes Praktijkonderwijs biedt extra onderwijsondersteuningsmogelijkheden op de volgende gebieden: maatschappelijk werk/pubercoaching,  remedial teaching en dyslexie.  De zorgcoördinator en de maatschappelijk werkende / pubercoach hebben structureel zorgoverleg met de leerplichtambtenaar en de jeugdarts. Er zijn korte lijnen met het loket passend onderwijs van het samenwerkingsverband, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG/ JGT)  en met andere externe instanties.

Dyslexie

Limes Praktijkonderwijs besteedt als school veel aandacht aan dyslexie en de dyslexiebegeleiding waardoor al haar dyslectische leerlingen zo optimaal mogelijk ondersteund kunnen worden. We doen dit aan de hand van het ‘Dyslexieprotocol Limes’.
In dit landelijk geldende dyslexieprotocol staat beschreven welke begeleiding en maatregelen leerlingen met dyslexie nodig kunnen hebben. Zoals: extra tijd, gebruik maken van ondersteunende dyslexiesoftware, een bepaalde taak niet meer hoeven uitvoeren, een mondelinge overhoring in plaats van schriftelijk en niet hardop hoeven lezen.
Op Limes Praktijkonderwijs wordt iedere dyslectische leerling begeleid door de dyslexiespecialist. De leerling krijgt een dyslexiepas met daarop de in overleg vastgestelde faciliteiten en afspraken. De dyslexiespecialist houdt minimaal twee keer per jaar een gesprek met de leerling.
Binnen Limes kunnen de dyslectische leerlingen op een laptop gebruik maken van het ondersteuningsprogramma Kurzweil. Hiermee kunnen ze niet alleen in de klas, maar ook zelfstandig op het leerplein aan het werk. Vrijwel alle leermiddelen die we binnen de school gebruiken zijn gescand en bewerkt voor Kurzweil. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle nieuwe dyslectische leerlingen een korte training in het gebruik van het programma Kurzweil. Ook bestaat de mogelijkheid om te beschikken over een thuislicentie van Kurzweil ter ondersteuning van het huiswerk.
Er kan ook gebruik gemaakt worden van Spika, een usb-stick met een voorleesfunctie die ingezet kan worden voor het lezen van Word-bestanden en internetteksten.
De begeleiding van de dyslexie op Limes wordt verzorgd door de dyslexiespecialist en Remedial Teacher, mevrouw J. van den Berg in samenspraak met de coördinator onderwijsondersteuning en logopediste, mevrouw K. van Netten. Bij eventuele vragen kunt u altijd contact met hen opnemen.

Pesten

Het is heel vervelend als uw kind wordt ge(cyber)pest op school. Wij nemen dit zeer serieus. Uw kind kan, eventueel samen met u,  altijd contact opnemen met zijn of haar mentor. In overleg wordt dan besproken wat hieraan gedaan kan worden. De school heeft een sociaal veiligheidsbeleid en is hiertoe ook wettelijk verplicht. Hierin wordt beschreven wat de school verstaat onder pesten, hoe dit gedrag wordt gesignaleerd en wat de aanpak van pesten is. Een social veiligheidsbeleid lost het pesten niet op maar maakt wel duidelijk hoe de school met pestgedrag omgaat.

Schoolmaatschappelijk werk

Op Limes Praktijkonderwijs is schoolmaatschappelijk werk. Zij begeleidt leerlingen die  in hun sociaal emotionele ontwikkeling extra ondersteuning nodig hebben ten behoeve van de leerontwikkeling. Ook kunnen ouders terecht voor hulpvragen over de opvoeding van hun kinderen in relatie met school.

Pubercoach

Pubercoaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de leerling aanzet tot effectief gedrag door:
• bewustwording en persoonlijke groei
• het vergroten van zelfvertrouwen en
• het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

De coördinator sociale veiligheid

De coördinator sociale veiligheid is aanspreekpunt voor leerlingen die worden gepest, willen praten over een situatie waarin gepest wordt of vragen hebben over pesten. De coördinator sociale veiligheid is degene die hierin bemiddelend kan optreden of ervoor kan zorgen dat eventuele begeleiding/hulpverlening/vervolgtraject wordt ingezet. Hetzelfde geldt voor de ouders.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Op Limes Praktijkonderwijs wordt gewerkt met een meldcode kindermishandeling en huiselijk  geweld.  Dit is een wettelijke verplichting (Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld). In de meldcode staan richtlijnen voor het handelen van personeelsleden wanneer zij tijdens  hun werk geconfronteerd worden met situaties van (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.  De meldcode is opgesteld in samenwerking met diverse instanties uit de regio Zuid-Holland Noord op basis  van landelijke criteria. De meldcode ligt ter inzage bij de sociaal maatschappelijk werker op school.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De zorgcoördinator kan u informatie verstrekken over de  jeugdarts  en de leden  van het Jeugd- en gezinsteam die verbonden zijn aan onze school.
De GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg (www.ggdhm.nl)  is kernpartner van de regionale Centra voor Jeugd en Gezin. Locaties van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) vindt u op www.cjgzuidhollandnoord.nl. Voor contact met de Jeugd- en gezinsteams (JGT) in de omgeving kunt u mailen naar: jgt@cjgzhn.nl of bellen naar 088 254 23 68 (Katwijk) of 088 254 23 69 (Rijnsburg) of kijk op http://jeugdengezinsteams.nl.

Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek (www.swvduinenbollenstreek.nl). In het samenwerkingsverband werken scholen samen om voor alle leerlingen in de regio het best mogelijke onderwijs en passende ondersteuning op school te organiseren.

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen in het samenwerkingsverband werken met het Schoolondersteuningsprofiel V(S)O Duin- en Bollenstreek. Hierin staan het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van iedere school beschreven. Om te weten welke ondersteuningsmogelijkheden onze school zelf, of met behulp van anderen biedt, kunt u ons schoolondersteuningsprofiel bekijken op: swvduinenbollenstreek.schoolprofielen.nl/

Loket Passend Onderwijs

Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij vragen over passend onderwijs voor leerlingen. Scholen kunnen het Loket inschakelen voor vragen en advies omtrent ondersteuning op school en overgangen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.