Limes Praktijkonderwijs biedt een brede onderwijsondersteuning.
Het kan zijn dat uw kind op een bepaald moment ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen volgen. De mentor is het eerste aanspreekpunt. Daarnaast is er een onderwijsondersteuningsteam. Het team bestaat uit de coördinator onderwijsondersteuning , de schoolmaatschappelijk werkster, de dyslexiespecialist, de Remedial Teacher en de NT2 docent. In overleg met de leerling, u als ouder/ verzorger en de mentor  wordt gezocht naar passende oplossingen.

Er is structureel overleg met de leerplichtambtenaar, de jeugdarts en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG/ JGT)  en met andere externe instanties.

 

Sociaalveiligheidsbeleid

Veiligheid is de basis van een pedagogisch didactisch klimaat dat door alle lagen van de school gedragen wordt. Veiligheid betekent dat je jezelf mag zijn en dat je de aandacht krijgt die je nodig hebt in het onderwijs.
Sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfredzaam vinden we op school heel belangrijk.
Een training Rots en Water , SOVA (sociale vaardigheden) en WEVA(werknemersvaardigheden) maken onderdeel uit van ons onderwijsprogramma , maar ook individuele gesprekken met de mentor of iemand van het onderwijsondersteuningsteam.

Download sociaal veiligheidsbeleid

Antipestprotocol

Het is heel vervelend als uw kind wordt gepest op school. We willen dit niet en  nemen dit heel serieus. Het is belangrijk dat uw kind de informatie met ons deelt. De eerste stap is dat de mentor wordt ingelicht of de coördinator sociale veiligheid. Samen gaan we dan aan de slag. Limes heeft een anti pestprotocol waarin staat wat we onder pesten verstaan en wat we er aan doen. Vanuit het maatschappelijk werk bieden we ook een training Meiden Venijn.

Download antipestprotocol

 

 

 

Faalangst en onzekerheid

Een beetje spanning is niet erg. Vaak wordt men er juist alerter van en presteert beter.
Echter als je door die spanning niet meer lekker in je vel zit, slecht slaapt of lagere cijfers haalt, dan is het belangrijk dat er iets aan gedaan wordt.
De mentor of schoolmaatschappelijk werkster kunnen dan hulp bieden.

 

Coördinatie onderwijsondersteuning

Bij extra ondersteuning op het gebied van sociaal-emotionele communicatieve vaardigheden, leerstof of gedrag kan de coördinator onderwijsondersteuning (COO) ingeschakeld worden door docenten, leerlingen of door u als  ouder/verzorger. De COO stemt de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en de ondersteuningsmogelijkheden van de school op elkaar af. Ook coördineert zij de gewenste activiteiten intern en met externen. Voor verder informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Katinka van Netten.

 

Schoolmaatschappelijk werk

Op Limes Praktijkonderwijs begeleidt de schoolmaatschappelijk werkstere de leerlingen die  in hun sociaal emotionele ontwikkeling extra ondersteuning nodig hebben. Ook u als ouder/verzorger  kunt bij Mevrouw Simpson terecht voor hulpvragen over de opvoeding van uw kind in relatie met school.

 

 

Dyslexie

Limes Praktijkonderwijs besteedt als school veel aandacht aan dyslexie en de dyslexiebegeleiding waardoor al haar dyslectische leerlingen zo optimaal mogelijk ondersteund kunnen worden. We doen dit aan de hand van het ‘Dyslexieprotocol Limes’, gebaseerd op het landelijk geldende dyslexieprotocol.

Op Limes Praktijkonderwijs wordt iedere dyslectische leerling begeleid door de dyslexiespecialist. De leerling krijgt een dyslexiepas met daarop de in overleg vastgestelde faciliteiten en afspraken. De dyslexiespecialist houdt  twee keer per jaar een gesprek met de leerling en begeleidt individueel of groepsgewijs.
Binnen Limes kunnen de dyslectische leerlingen op hun eigen device gebruik maken van het ondersteuningsprogramma Kurzweil. Alle leermiddelen die we binnen de school gebruiken zijn gescand en bewerkt voor Kurzweil. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle nieuwe dyslectische leerlingen een korte training in het gebruik van het programma Kurzweil.
De begeleiding van de dyslexie op Limes wordt verzorgd door de dyslexiespecialist en Remedial Teacher, mevrouw van den Berg.

 

 

Remedial Teaching

De Remedial Teacher biedt extra ondersteuning als uw kind moeite heeft met de leerstof. Dit kan individueel of gewoon binnen de groep.

 

Nederlands als tweede taal

De docent NT2 ondersteunt leerlingen die  moeite hebben met de Nederlandse taal.

 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Op Limes Praktijkonderwijs wordt gewerkt met een meldcode kindermishandeling en huiselijk  geweld.  Dit is een wettelijke verplichting (Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld). In de meldcode staan richtlijnen voor het handelen van personeelsleden wanneer zij tijdens  hun werk geconfronteerd worden met situaties van (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.  De meldcode is opgesteld in samenwerking met diverse instanties uit de regio Zuid-Holland Noord op basis  van landelijke criteria. De meldcode ligt ter inzage bij de sociaal maatschappelijk werker op school.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De coördinator onderwijsondersteuning kan u informatie verstrekken over de  jeugdarts  en de leden  van het Jeugd- en gezinsteam die verbonden zijn aan onze school.

De GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg (www.ggdhm.nl)  is kernpartner van de regionale Centra voor Jeugd en Gezin. Locaties van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) vindt u op www.cjgzuidhollandnoord.nl. Voor contact met de Jeugd- en gezinsteams (JGT) in de omgeving kunt u mailen naar: jgt@cjgzhn.nl of bellen naar 088 254 23 68 (Katwijk) of 088 254 23 69 (Rijnsburg) of kijk op http://jeugdengezinsteams.nl.