Meepraten

|
|
Meepraten

Ouderraad

De ouderraad(OR) bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen. In de ouderraad willen we ouders/verzorgers de gelegenheid geven om mee te praten en denken over allerlei zaken die met ons onderwijs te maken hebben.

De ouderraad functioneert als gesprekspartner voor de schoolleiding over aspecten als identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs. De ouderraad komt minimaal drie keer jaar bij elkaar.

De leden van de ouderraad zijn: mevrouw. T. Blom, mevrouw P. Van Der Boon en de heer D. Noort. Vanuit de schoolleiding zijn tijdens de overleggen mevrouw S. Schaap en de heer H. van Elteren aanwezig.

Uiteraard kunnen de leden van de ouderraad ook zelf onderwerpen voor het overleg aandragen en zij kunnen ook agendapunten voor andere ouders/verzorgers op de agenda zetten. Mocht u punten door willen geven aan de ouderraad, of iets willen bespreken, dan kunt u mailen naar: ouderraad@limes-katwijk.nl.

De bedoeling is dat we in goede samenspraak van elkaar kunnen leren en samen het onderwijs voor de leerlingen op onze school beter maken!

Medezeggenschapsraad

De leden van de medezeggenschapsraad (MR) van Limes Praktijkonderwijs telt 5 leden. Deze leden vertegenwoordigen de ouders, de leerlingen, het onderwijzend personeel en het onderwijsondersteunend personeel. De MR is de formele gesprekspartner van de schoolleiding over het te voeren beleid. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. Op die vergaderingen worden de voorstellen van de schoolleiding besproken maar wordt ook nagedacht over onderwerpen die de MR zelf inbrengt. De MR is bereikbaar via mr@limes-katwijk.nl.

Leden vanuit Limes Praktijkonderwijs:

  • De heer L. Van der Hoeven (voorzitter)
  • De heer D. Van Den Blink
  • Mevrouw C. Kuipers (secretaris)

Leden vanuit de ouders/verzorgers van leerlingen:

  • Mevrouw A. Smit
  • De heer R. Bierman

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bespreekt met de directeur-bestuurder van Stichting Andreas College vooral onderwerpen die voor alle scholen van de stichting geregeld moeten worden. De GMR bestaat uit 12 leden waarvan de ene helft personeel is en de andere helft ouders.

 

 

 

 

 

Meepraten
|
|
Meepraten

Snel naar: