Onderwijsondersteuning

|
|
Onderwijsondersteuning

Het kan zijn dat uw kind op een bepaald moment ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen volgen. De mentor is hiervoor uw eerste aanspreekpunt. Daarnaast is er een onderwijsondersteuningsteam op onze school aanwezig. In overleg met uw kind, u als ouder/ verzorger en de mentor wordt gezocht naar passende ondersteuning.

Wij hebben structureel overleg met de leerplichtambtenaar, de jeugdarts en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG/ JGT) en met andere externe instanties waarin wij de casus van uw kind, indien gewenst, kunnen bespreken.

Het ondersteuningsteam van Limes Praktijkonderwijs bestaat uit:

Coördinator onderwijsondersteuning
Mevrouw K. van Rijen
k.vanrijen@limes-katwijk.nl
Schoolmaatschappelijk werker
Mevrouw M. Simpson
m.simpson@limes-katwijk.nl

Mevrouw M. Jagersma
m.jagersma@limes-katwijk.nl

Dyslexiespecialist/remedial teacher
Mevrouw S. Dorrepaal
s.dorrepaal@limes-katwijk.nl
NT2 docent
Mevrouw M. Kort
m.kort@limes-katwijk.nl
Leerlingbegeleider
Dhr J. Broere
j.broere@limes-katwijk.nl
Vertrouwenspersonen
Jongens:
Dhr R. Balfoort
r.balfoort@limes-katwijk.nl

Meisjes:
Mevrouw M. Jagersma
m.jagersma@limes-katwijk.nl

 

Bent u benieuwd naar ons team, wij hebben het hier uitgebreid uitgelegd voor uw kind in tekst en met video’s. Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met de mentor of met één van de ondersteuners op.

Sociaalveiligheidsbeleid

Het is belangrijk dat er een omgeving is waar uw kind zich veilig kan ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Veiligheid betekent voor ons dat je jezelf mag zijn en dat je de aandacht krijgt die je nodig hebt in school. Daarom vinden wij sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfredzaam heel belangrijk. Dit oefenen wij ook door middel van training zoals Rots en Water, SOVA (sociale vaardigheden) en WEVA (werknemersvaardigheden) maar ook individuele gesprekken met de mentor of iemand van het onderwijsondersteuningsteam dragen hieraan bij.

Bent u benieuwd naar ons veiligheidsbeleid? Het plan kunt u hier lezen of downloaden.

Antipestprotocol

Het is heel vervelend als een leerling wordt gepest op school. Wij vinden dit niet acceptabel en hebben hier dan ook een protocol voor gemaakt. Allereerst gaat de antipestcoördinator samen met de leerling kijken wat eraan gedaan kan worden. Het is belangrijk dat uw kind de informatie met ons deelt. De eerste stap is hij/zij naar de eigen mentor gaat of onze antipestcoördinator. Samen gaan we dan aan de slag. In het antipestprotocol staat wat we onder pesten verstaan en wat we eraan doen

U kunt ons antipestprotocol hier downloaden

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Op Limes Praktijkonderwijs wordt gewerkt met een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.  De Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is een wettelijk verplichting waar wij ons als school aan moeten houden. In de meldcode staan richtlijnen voor het handelen van onze personeelsleden wanneer zij tijdens hun werk geconfronteerd worden met situaties van, of vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.  De meldcode is opgesteld in samenwerking met diverse instanties uit de regio Zuid-Holland Noord op basis van landelijke criteria. De meldcode ligt ter inzage bij de sociaal maatschappelijk werker op school.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De coördinator onderwijsondersteuning kan u informatie verstrekken over de jeugdarts en de leden van het Jeugd- en gezinsteam die verbonden zijn aan onze school.

De GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg (www.ggdhm.nl)  is kernpartner van de regionale Centra voor Jeugd en Gezin. Locaties van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) vindt u op www.cjgzuidhollandnoord.nl. Voor contact met de Jeugd- en gezinsteams (JGT) in de omgeving kunt u mailen naar: jgt@cjgzhn.nl of bellen naar 088 254 23 68 (Katwijk) of 088 254 23 69 (Rijnsburg) of kijk op http://jeugdengezinsteams.nl.

 

 

 

Onderwijsondersteuning
|
|
Onderwijsondersteuning

Snel naar: