Missie en visie

|
|
Missie en visie

‘Limes werkt’ is het motto van Limes Praktijkonderwijs. Het onderwijs op Limes Praktijkonderwijs is gericht op arbeidstoeleiding en zelfredzaamheid. Hierbij wordt per leerling gekeken naar de persoonlijke kwaliteiten en het toekomstperspectief. Het bieden van passende ondersteuning en het werken aan het behalen van de ontwikkelingsdoelen staan hierbij centraal. Wij doen dit zodat de leerling zich aan het eind van de opleiding heeft ontwikkeld tot een zelfstandig functionerende jongvolwassene met een baan binnen de eigen mogelijkheden.

Dit doen wij door:

Praktijkgericht onderwijs

Limes Praktijkonderwijs biedt realistisch praktijkgericht onderwijs. Hierbij wordt er goed gekeken naar de vraag op de arbeidsmarkt binnen de regio waar onze leerlingen wonen. Projectonderwijs speelt een grote rol en we maken optimaal gebruik van digitale hulpmiddelen en vaardigheden.

De leerlingen krijgen elk schooljaar minimaal drie projecten. Leerlingen werken aan vaardigheden die in de huidige maatschappij belangrijk zijn zoals samenwerken, kritisch denken en sociale vaardigheden. Er wordt gebruik gemaakt van devices en ICT. De projecten zijn realistisch en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Ze zijn gericht op werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.

Sociale en communicatieve vaardigheden zijn opgenomen in ons lesprogramma. Ook stages spelen een belangrijke rol in ons onderwijsproces.

Goede en persoonlijke begeleiding

Op Limes Praktijkonderwijs houden wij rekening met iedere leerling afzonderlijk. Hierbij staat de persoonlijke aandacht voor de leerling en maatwerk centraal. De docenten begeleiden de leerlingen in het probleemoplossend denken en plannen zodat de leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandig functionerende jongvolwassenen.

De leerling heeft een mentor die lesgeeft in alle theoretische vakken (de zogeheten AVO vakken); hierdoor hebben de leerlingen wekelijks veel contactmomenten met de mentor en kan deze uw zoon of dochter uitstekend begeleiden. De mentor is belangrijk om uw kind het gevoel te geven dat hij of zij in een veilige en positieve omgeving kan leren. Uiteraard doen we dit alles in nauwe samenspraak met u als ouders; we hebben tenslotte hetzelfde doel voor ogen: een mooie toekomst voor uw zoon/dochter.

Kleinschalig

We bieden de sfeer van een kleine school met kleine klassen. Dit biedt de leerlingen een veilige omgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen.

Uitstekende ondersteuning

De mentoren en docenten ondersteunen de leerlingen naar onderwijsbehoeften. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het ondersteuningsteam in de vorm van de coördinator onderwijsondersteuning, de dyslexiecoach of schoolmaatschappelijk werk ingeschakeld worden. Onder het kopje onderwijsondersteuning kunt u meer lezen over de ondersteuningsmogelijkheden op Limes Praktijkonderwijs.

Up to date technologie en devices

In alle lokalen hangen digitale schermen.  Om onze lessen vorm te geven maken wij steeds meer gebruik Prowise Presenter. Deze software stelt ons in staat om de lessen visueel te ondersteunen. Denk aan het laten zien van breukencirkels maar ook een reis door het menselijk lichaam is mogelijk. Leerlingen bij ons op school werken op een eigen device. Dat kan een iPad zijn maar een ander device is ook mogelijk.

Leuke activiteiten

Op Limes Praktijkonderwijs is er ook ruimte voor leuke activiteiten. Voor de nieuwe leerlingen is er een kennismakingskamp. Voor de andere jaren worden er ook diverse activiteiten georganiseerd, zoals excursies, en een activiteitenkamp. Ook worden er elk jaar 2 schoolfeesten georganiseerd.

Christelijk karakter

Limes Praktijkonderwijs is een christelijke school. Dit komt onder andere tot uiting in onze dagopeningen

en in de vieringen van de christelijke feesten. Vanuit onze christelijke achtergrond respecteren wij andere religies en overtuigingen en staan wij open voor leerlingen met andere geloofsovertuigingen.

Veiligheid en respect

Onze leerlingen ervaren dat ze ertoe doen, dat ze erbij horen. De onderlinge betrokkenheid op school is groot. Een veilige schoolomgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van uw kind. Limes Praktijkonderwijs stelt alles in het werk om het veilige klimaat in de school te waarborgen en te bevorderen. We werken op Limes Praktijkonderwijs met een antipestprotocol en een anti-pestcoördinator. Door het intensieve contact met de mentor is er een vast aanspreekpunt. Dit geeft de leerlingen het besef dat ze gehoord worden.

 

 

 

 

Missie en visie
|
|
Missie en visie

Snel naar: